12/08/2017

O romantyzmie całościowo

     Określenia „romantyzm” nie można zawęzić tylko do literatury i sztuki, gdyż ogarniał wiele sfer życia. Przymiotnik „romantyczny” pojawił się po raz pierwszy w Anglii w XVII wieku.

 

     Jako daty graniczne romantyzmu w Europie wyznacza się przedział między końcem XVIII wieku i połową wieku XIX. Wpływ na kształ tej epoki w Polsce miał okres nazywany w kulturze niemieckiej czasami „burzy i naporu” („Sturm und Drang”) przypadający na lata 1767 - 1785. Popularyzatorami nowych tendencji byli: J. W. Goethe (1749 - 1832), F.Schiller (1759 - 1805). Romantyzm angielski reprezentują: G.Byron (1788 - 1824) i W. Scott (1771 - 1832). Za najwybitniejszego rosyjskiego poetę romantycznego uchodzi A. Puszkin (1799 - 1837). Do wielkich twórców romantyzmu francuskiego należą: Standhal (1783 - 1842), A.Dumas (ojciec; 1802 - 1870), V. Hugo (1802 - 1885).

 

     W Polsce romantyzm wyznaczają dwie daty graniczne: 1822 r. - wydanie Ballad i romansów A. Mickiewicza oraz 1863 - wybuch powstania styczniowego.

 

     Wyjątkowa sytuacja porozbiorowej Polski miała istotny wpływ na rozwój literatury romantycznej w naszym kraju. Warunki historyczne spowodowały, że jej najistotniejszym postulatem stał się patriotyzm. Romantyczna koncepcja czynu wskazała drogę do wolności - powstanie zbrojne. Po upadku powstania listopadowego (1830 - 1831) zaowocował krytyczną analizą samotnej rewolucji szlacheckiej i dyskusją nad formą przyszłego powstania. Okres rozrachunkowy zamknęła rewolucja krakowska w 1846 roku. Nie przyniosła jednak spodziewanych skutków. Nie spełniła nadziei Polaków Wiosna Ludów. Powstanie styczniowe (1863 - 1864) okazało się najbardziej krwawym ze wszystkich zrywów, jego upadek pociągnął za sobą najcięższe represje ze strony zaborców..

CYFROPOL

język polski przed maturą

KSIĄŻKI OTWIERAJĄ W MAGICZNY SPOSÓB PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ, SĄ PO STRONIE ŻYCIA, NAWET JEŚLI OPISUJĄ ŚMIERĆ. OTWIERAJĄ OCZY KU PRAWDZIE, CHOCIAŻ BARDZO INTENSYWNIE PRZYGLĄDAJĄ SIĘ KŁAMSTWU.  A SŁOWA - TO WODA ŻYCIA, W KTÓREJ JESTEŚMY ZANURZENI I Z KTÓREJ PIJEMY - CIĄGLE NIENASYCENI.

                                                                            

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www