12/08/2017

Średniowiecze - charakterystyka epoki

     Nazwa średniowiecze jest polskim odpowiednikiem łacińskiego terminu „medius aevus” („średni wiek”). Upowszechniła się w XVII wieku jako określenie czasów między antykiem a jego ponownym odrodzeniem, czyli czasami renesansu.

     Inne nazwy to: „wieki średnie”, „epoka tiary i miecza”.

            Umowne granice tej epoki wyznaczają ważne wydarzenia historyczne. Za początek uznaje się rok 476 (upadek Rzymu); daty zamykające to: rok 1453 (zdobycie Konstantynopola przez Turków) lub 1492 (odkrycie Ameryki).  W Polsce ramy czasowe epoki wyznacza chrzest Polski w 966 roku i schyłek XV wieku.

            Po upadku cesarstwa Europa nękana była najazdami z zewnątrz. W początkach XI wieku społeczności europejskie zaczęły się organizować. W wyniku zachodzących zmian wyłonił się system nazywany feudalizmem. Stosunki feudalne umacniała uroczysta przysięga. Możnowładca (senior) obiecywał swoim podopiecznym (wasalom) opiekę i ochronę, w zamian oni składali mu hołd i przyrzekali posłuszeństwo. Na dole drabiny feudalnej stał chłop. Nie był niewolnikiem, ale nie mógł bez pozwolenia opuszczać ziemi swojego pana, musiał składać daninę z części swoich zbiorów i odpracowywać pańszczyznę.

            Nie tylko religijny zapał, ale i chciwość spowodowały szereg ekspedycji zwanych wyprawami krzyżowymi lub krucjatami. Historia odnotowała aż osiem krucjat (do pierwszej wezwał papież Urban II w roku 1095, a ostania miała miejsce w 1270).

            W czasach średniowiecza Europę nawiedzały epidemie dżumy nazywanej czarną śmiercią lub morową zarazą. Oblicza się, że w wyniku choroby zmarła co najmniej jedna czwarta ludności.

CYFROPOL

język polski przed maturą

KSIĄŻKI OTWIERAJĄ W MAGICZNY SPOSÓB PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ, SĄ PO STRONIE ŻYCIA, NAWET JEŚLI OPISUJĄ ŚMIERĆ. OTWIERAJĄ OCZY KU PRAWDZIE, CHOCIAŻ BARDZO INTENSYWNIE PRZYGLĄDAJĄ SIĘ KŁAMSTWU.  A SŁOWA - TO WODA ŻYCIA, W KTÓREJ JESTEŚMY ZANURZENI I Z KTÓREJ PIJEMY - CIĄGLE NIENASYCENI.

                                                                            

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www